(Senest opdateret 07.11.2023)

End User License Agreement (EULA)

Licensaftale og forretningsbetingelser for Openframe ApS.

1. Indledning

1.1 Denne licens- og brugeraftale gælder for alle brugere og kunder hos Openframe ApS (herefter ”Openframe”) både ved anvendelse af det af Openframe udviklede og ejede online styrings- og beregningsværktøj for bæredygtighed i byggeri (herefter ”Værktøjet”) og i det øvrige samarbejde med 
Openframe om gennemførelse af udviklingsforløb og andre ydelser.

Openframes kunder, uanset om disse er erhvervsvirksomheder, organisationer, foreninger eller private personer, er herefter anført som ”Brugerne”.

2. Accept af brugeraftale

2.1 ”Aftalen” (som indgået mellem Openframe og Brugerne) betyder accept af det samlede aftalegrundlag bestående af Brugeraftale samt Persondatapolitik (samt eventuelt senere versioner, jf. afsnit 11 heri), som offentliggjort på openframe.org. 

2.2. Aftalen giver Brugeren adgang til at benytte Værktøjet i erhvervsøjemed i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

2.3. Ved ibrugtagning af Værktøjet erklærer Brugeren sig indforstået med at være underlagt Aftalen. Brugeren erklærer sig ligeledes indforstået med, at Aftalen udgør de fuldstændige og endegyldige aftaledokumenter parterne imellem, samt at de erstatter alle forslag eller tidligere aftaler parterne imellem, som vedrører indholdet af Aftalen. Brugerens misligholdelse af Aftalen giver Openframe ret til at lukke Brugerens

3. Værktøjet

3.1 Openframe udbyder Værktøjet som software i form af en online platform med tilhørende skabeloner, vejledninger, mv.

3.2 Værktøjet, herunder alle immaterielle rettigheder og dokumentation, er Openframes ejendom. Openframe bevarer ejendomsretten til Værktøjet samt eventuelle videreudviklinger eller tilpasninger. Værktøjet fra Openframe leveres uden undtagelse i henhold til nærværende forretningsbetingelser.

3.3 Brugeren har en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, ikke-sublicenserbar ret til at benytte Værktøjet til de med Openframe aftalte formål. Denne ret består, så længe der består et aftaleforhold mellem Brugeren og Openframe, herunder så længe Brugeren har logget sig på Værktøjet og har godkendt denne licensaftale og forretningsbetingelser.

3.4 Openframe har ret til løbende at opgradere Værktøjet med nye funktioner og design samt foretage ændringer og tilpasninger med henblik på at søge at gøre Værktøjet generelt bedre for alle Brugere og potentielle Brugere.

3.5 Brugeren må ikke kopiere Værktøjet, og Brugeren må ikke selv benytte Værktøjet til andre formål end de af Openframe beskrevne.

4. Betingelser og forpligtelser for Brugeren 

4.1 Brugeren forpligter sig til at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger ved indgåelse af Aftalen samt ved eventuel oprettelse af brugerprofil på www.openframe.org. Openframe skal uden ugrundet ophold orienteres om ændringer i disse oplysninger. I det omfang det er påkrævet eller relevant for levering af Værktøjet, er Openframe berettiget til at fordre supplerende oplysninger af Brugeren.

4.2 Brugeren er ansvarlig for at sikre forsvarlig og fortrolig opbevaring af eventuelt login/brugernavn og password i forhold til Brugerens abonnement. Bliver Brugeren opmærksom på, at login/brugernavne eller password misbruges eller anden uautoriseret brug af licensen, skal Brugeren straks gøre Openframe
opmærksom herpå.

4.3 Selvom Openframe ikke har nogen pligt til at overvåge Brugerens brug af Værktøjet, er Openframe berettiget til at gøre dette. Bliver Openframe herved eller på anden måde opmærksom på brug af Værktøjet i strid med Aftalen eller relevant lovgivning, er Openframe berettiget til at bringe brugen til ophør eller
efter eget valg træffe andre passende foranstaltninger.

4.4 Glemmes eventuelt brugernavn og/eller password, kan Openframe kontaktes for fremsendelse af nyt login/brugernavn og password via openframe.org.

4.5 Brugeren skal være personer eller virksomheder, og hverken maskiner eller automatiske services kan anvende Værktøjet.

4.6 Brugeren kan alene anvende Værktøjet ved at anvende Openframes software og hjemmeside.

4.7 Brugeren skal have internetadgang og en e-mail-adresse for at kunne udnytte fordelene af benyttelse af Værktøjet.

4.8 Openframe indestår ikke for rigtigheden af de oplysninger, som Openframe samarbejdspartnere leverer til brug for Værktøjet.

4.9 Openframe udvikler og opdaterer Værktøjet med jævne mellemrum. Openframe modtager gerne forslag til forbedringer og opgraderinger af Værktøjet fra Brugerne. Openframe forpligter sig ikke til at foretage sådanne  opdateringer og indarbejde sådanne forbedringer men for det tilfælde, at Openframe måtte foretage sådanne opdateringer og indarbejde sådanne forbedringer, tilhører disse Openframe og ikke Brugeren.

4.10 Brugeren må ikke forsøge at bryde ind i den underliggende database eller andre systemressourcer i Værktøjet. Brugeren er endvidere forpligtet til at undlade at søge at udlede eller på nogen måde fremfinde kildekoder, objektkoder, algoritmer, data eller tilsvarende forretningshemmeligheder i Værktøjet. Værktøjet må ligeledes ikke anvendes på en sådan måde, at den kan skade Openframe eller tredjemand.

4.11 Brugeren må ikke uden særskilt tilladelse fra Openframe modificere, oversætte, leje, udleje, udlåne, sælge, distribuere, skabe afledte immaterielle rettigheder eller skabe produkter, der helt eller delvist er baseret på Værktøjet.

4.12 Brugeren indestår over for Openframe for, at Brugerens brug af Værktøjet i enhver henseende er lovlig. Brugeren forpligter sig således til at overholde lovgivningen, herunder særligt markedsføringsloven og persondataloven i forbindelse med anvendelse af Værktøjet. Navnlig må der ikke foretages ulovlig
databehandling. Brugeren har det fulde ansvar over for tredjemands eventuelle krav, der skyldes Brugerens anvendelse af Værktøjet. Openframe kan ikke på nogen måde drages til ansvar for Brugerens anvendelse af Værktøjet, herunder eksempelvis uautoriseret brug af personfølsomme data.

4.13 Openframe forbeholder sig retten til at lukke kundens konto, hvis der foretages projekt- og/eller marketingaktiviteter til Brugere af generel anstødelig karakter, hvis der i øvrigt sker en tilsidesættelse af Aftalen eller hvis Openframe har mistanke om eller bevis for at Brugeren forbryder sig mod gældende lovgivning i
forbindelse med Brugerens marketings- og projektaktiviteter af enhver slags.

4.14 Brugeren må udelukkende anvende Værktøjet i forhold til den indgåede Aftale for det deri anførte konkrete projekt.

4.15 Brugeren forpligter sig til ikke at videregive oplysninger om Openframes og dette selskabs prispolitik til tredjemand.

4.16 Brugeren forpligter sig til at skadesløsholde Openframe for ethvert krav, tab eller udgift (herunder også rimelige udgifter til advokatbistand) som følge af (a) indsigelser eller krav fra tredjepart ifølge Brugerens brug af Værktøjet eller (b) Brugerens brug i øvrigt af Værktøjet i strid med Aftalen.

4.17 Brugeren accepterer, at Openframe udsender service- og nyhedsbreve til Brugerens oplyste kontaktperson, når indholdet heraf har betydning for Brugerens brug af Værktøjet, fx når der sker opdateringer. Brugeren accepterer, at disse service- og nyhedsbreve udsendes indtil aftalens udløb.

4.18 Værktøjet må alene anvendes af personer, der er direkte ansat af Brugeren, eller som Brugeren har givet ret til at give adgang.

5. Forpligtelser for Openframe

5.1 Openframe opbevarer fortrolige kundeoplysninger på en forsvarlig måde og videregiver ikke disse oplysninger uden skriftlig tilladelse fra Brugeren. Som fortrolige kundeoplysninger anses oplysninger, der identificerer Brugeren samt oplysninger om Brugerens projekter, brugere samt samarbejdspartnere.

5.2 Ved webbaseret adgang og brug af Værktøjet sørger Openframe for periodiske backup af uploadede data. 

5.3 Såfremt Brugeren mister egne data på grund af egne forhold, vil Openframe hurtigst muligt efter Brugerens anmodning herom stille den relevante information, der findes på sikkerhedskopien, til rådighed. Dette vil blive faktureret særskilt i forhold til den leverede ydelse fra Openframe.

5.4 Ved systemnedbrud vil Openframe hurtigst muligt påbegynde udbedring af Værktøjet. Openframe kan ikke drages til ansvar for tab, som direkte eller indirekte kan henføres til et systemnedbrud eller anden nedetid hos Openframe.

5.5 Openframe anerkender, at ikke-offentligt kendte oplysninger og data, som Brugeren indføjer eller uploader i Værktøjet er Brugerens eksklusive ejendom. Openframe forbeholder sig dog ret til at analysere Brugerens brug af Værktøjet med henblik på at forbedre Værktøjet.

5.6 Brugeren kan via Værktøjet foretage persondatabehandling. I relation til behandling af personoplysninger handler Openframe alene efter instruks fra Brugeren. Openframe påtager sig intet ansvar i relation til Brugerens overholdelse af lovgivning om behandling af persondata.

5.7 Openframe forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lov, herunder lov om behandling af personoplysninger.

6. Pris og betaling

6.1 Pris for adgang til Servicen fremgår af Aftalen og www.openframe.org. Løbende betalinger reguleres automatisk i relation til udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks en gang årligt i januar måned.

6.2 Abonnementsbetalinger sker afhængig af den indgåede aftale forud via fakturering.  

6.3 Brugeren er indforstået med, at fakturaer og eventuelle rykkere sendes via e-mail til den af Brugeren oplyste kontaktperson. Fakturerede beløb forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato medmindre andet fremgår af Aftalen.

6.4 Alle prisoplysninger afgives i danske kroner uden moms og andre eventuelle afgifter, medmindre andet fremgår af Aftalen.

6.5 Ved for sen betaling udsendes 1. rykker en uge efter fakturaforfald. Såfremt denne rykker ikke betales senest 8 dage efter forfald, har Openframe ret til at lukke Brugerens adgang til Værktøjet.

6.6 Ved for sen betaling pålægges renter i henhold til rentelovens bestemmelser. Desuden pålægges rykkergebyr på kr. 100 pr. rykkerbrev, dog højest tre rykkerbreve i forhold til den konkrete fordring.

7. Licensperiode

7.1 Den ikke-eksklusive, uoverdragelige, ikke-sublicenserbare licens til Værktøjet er gældende, så længe Openframe giver Brugeren adgang til Værktøjet. 

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i skriftlig aftale mellem parterne, kan Openframe til enhver tid opsige samarbejdet med Brugeren og dermed licensen med 30 dages varsel, såfremt ændringer i Openframe virksomhed eller ændringer i Værktøjet i øvrigt gør dette relevant for Openframe .

Openframe kan endvidere nægte en Bruger adgang til dele af Værktøjet eller til at benytte hele Værktøjet, såfremt særlige forhold hos Brugeren gør dette relevant for Openframe.

Såfremt Openframe ophører med at udbyde de tjenester, som Værktøjet understøtter, ophører licensen uden varsel.

Licensaftalen er uopsigeligt i de første 12 måneders løbetid. Til udgangen af denne periode og herefter til udgangen af hver licensperiode (3 måneder ad gangen) kan Brugeren til enhver tid opsige licensaftalen med 30 dages varsel.

I tilfælde af ophør af licensen uanset årsag er Openframe fortsat berettiget til at benytte Brugerens oplysninger i anonymiseret form til statistiske, beregningsmæssige og rådgivningsmæssige formål, ligesom Openframe fortsat er berettiget til at benytte generelle oplysninger ligeledes i anonymiseret form. som Openframe har modtaget i relation til Brugerens forhold.

7.2 Licensen forudfaktureres for 3 måneder ad gangen med mindre andet er aftalt i Aftalen.

8. Sikkerhed og drift

8.1 Openframe vil bestræbe sig på at stille Værktøjet til rådighed for Brugeren uden fejl og mangler samt med passende sikkerhed og stabilitet. Herunder vil Openframe søge altid at sikre, at Værktøjet har en høj oppetid (målet er en oppetid på 98 %, men Openframe er ikke over for Brugerne ansvarlig for oppetid for Værktøjet.

8.2. Endvidere vil Openframe søge at udføre servicering og vedligeholdelse af Værktøjet mellem kl. 20.00 og kl. 06.00. Openframe vil endvidere bestræbe sig på at give Brugeren forhåndsmeddelelse om planlagte nedetid.

8.3 Openframe garanterer imidlertid ikke og kan ikke holdes ansvarlig for:

a) Nogen specifik oppetid; 

b) Værktøjets sikkerhed i relation til hacker-angreb eller anden uautoriseret adgang til Værktøjet f.eks. i form af indbrud i de IT-systemer, som Værktøjet bygger på, idet Openframe dog generelt har indrettet Værktøjet til at modstå hacker-angreb og anden uautoriseret adgang;

c) at Værktøjet til enhver tid eller på et givent tidspunkt er i drift og tilgængelig for Brugeren;

d) at konkrete aktiviteter til enhver tid eller på et givent tidspunkt kan påbegyndes og/eller gennemføres på Værktøjet;

e) den hastighed Brugeren oplever i forbindelse med brug af Værktøjet, idet denne påvirkes af en række forhold, som er uden for Openframes kontrol.

8.4 Openframe kan lukke for adgang til Værktøjet helt eller delvist af sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige årsager. Hvor det med rimelighed er muligt for Openframe, skal der forinden gives Brugeren et passende varsel.

9. Immaterielle rettigheder

9.1 Openframe har i forholdet til Brugeren alle rettigheder til Værktøjet og dets enkelte komponenter, herunder navn, logo, programmering, databaser, kataloger, design, grafik, koncepter og tekster, medmindre der er tale om materiale, der oprindeligt tilhører Brugeren. Brugeren har dog alle rettigheder til Brugerens egne data og filer (inddateringer, tegninger og dokumenter mv.), som Brugeren har uploadet i Værktøjet.

9.2 Brugeren må ikke uden skriftlig aftale med Openframe anvende materiale, der udgør en del af Værktøjet og tilhører Openframe, til noget andet kommercielt formål.

10. Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning

10.1. Openframe garanterer ikke, at Værktøjet vil være uafbrudt, uden nedetid eller fri for fejl og mangler. Tilsvarende garanterer Openframe ikke, at Værktøjet vil være egnet til Brugerens formål. Værktøjet leveres som det er og forefindes.

10.2 Openframes ansvar under Aftalen er begrænset til det beløb (ekskl. moms), som Openframe har faktureret Brugeren under Aftalen i de forudgående 12 måneder.

10.3 Openframe er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for:

a) Indirekte tab eller følgeskader; det gælder eksempelvis tab af data eller programmer, omkostninger i forbindelse med genetablering eller reproduktion af sådanne data eller programmer samt tab af omsætning og forretninger.

b) Tab eller omkostninger, som skyldes brug af Værktøjet i strid med nærværende Aftale eller vejledninger, som er gjort tilgængelige som en del af Værktøjet.

11. Force majeure

11.1 Parterne er i intet tilfælde ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af Aftalen ikke er mulig pga. force majeure. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk retspraksis og –teori sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og ildebrand, som ligger uden for parternes rimelige kontrol, og som parterne ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet.

11.2 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den påberåbende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

10.3 Hindrer force majeure en parts opfyldelse af partens væsentlige forpligtelser herunder i mere end tredive (30) kalenderdage, er hver part berettiget til at opsige Aftalen med syv (7) kalenderdages skriftlig varsel.

12. Ændring af forretningsbetingelser

12.1 Openframe kan til enhver tid ændre licensaftalen og forretningsbetingelserne, herunder foretage prisændringer, idet sådanne ændringer dog skal meddeles Brugeren senest 30 dage før ikræfttrædelse. Eventuelle vilkårsændringer, herunder prisændringer, har virkning fra den førstkommende abonnementsperiode med mindre Brugeren senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om ændringerne, skriftligt har gjort indsigelse herimod.

13. Opsigelse og misligholdelse

13.1 Aftalen træder i kraft på startdatoen angivet i Aftalen.

13.2. Aftalen uopsigelig for begge parter i de første 12 måneder efter aftaleindgåelse. Derfra kan Aftalen opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en licensperiode (3måneder ad gangen). Opsigelse skal ske skriftligt. Aftalen forlænges automatisk en licensperiode (3 måneder), såfremt den ikke er blevet opsagt rettidigt

13.3 Brugeren er bekendt med, at alle brugere på nær administrator automatisk slettes og skal geninviteres, hvis der nedgraderes til Openframes dvaleløsning.

13.4 Aftalen kan ophæves straks, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden part. Eksempler på væsentlig misligholdelse er tilfælde, hvor:

a) Brugeren bruger Værktøjet i strid med dets formål;

b) Brugeren forsøger at foretage ”reverse engineering” eller på anden måde udfinde Openframes forretningshemmeligheder;

c) Brugeren kopierer navn, indhold eller andet fra webstedet til uvedkommende brug;

d) Brugerens manglende betaling for Værktøjet trods 1. rykker.

e) I tilfælde af ophævelse på grund af Brugerens væsentlige misligholdelse sker der ikke refusion af eventuelle forudbetalte beløb. Ved ophævelse på grund af Openframes væsentlige misligholdelse, eller hvis Aftalen opsiges af Openframe, vil der ske refusion af eventuelle forudbetalinger.

13.5 Såfremt Brugeren ønsker at reklamere over en mangel ved det leverede, skal dette gøres uden ugrundet ophold og senest 10 dage efter levering.

13.6 I forbindelse med Aftalens ophør og i tres (60) kalenderdage derefter, er Openframe forpligtet til efter skriftligt påkrav fra Brugeren og imod betaling af rimelige omkostninger herved at udlevere en kopi af Brugerens særlige data og oplysninger, som Brugeren har indføjet i Værktøjet. Efter den nævnte periode er Openframe berettiget til at slette sådanne oplysninger eller data.

13.7 Licensaftale og forretningsbetingelser er i øvrigt gældende for forholdet mellem Openframe og Brugeren, så længe samarbejdet består, idet bestemmelserne i punkterne 3, 4, 6, 7, 9, 10 og 14 fortsat er gældende efter ophør af samarbejdet.

14. Værneting og lovvalg

14.1 Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret. Værneting skal være Københavns Byret (som første instans).