Handelsbetingelser & privatliv

Her på siden kan du finde Frame aps’s forretningbetingelser, databehandleraftale samt vores politik for behandling af persondata.

A.FORRETNINGSBETINGELSER 
B. DATABEHANDLERAFTALE
C. PERSONDATAPOLITIK 

FORRETNINGSBETINGELSER

(Senest opdateret 24.05.2018)

1. Accept af forretningsbetingelser

1.1 Definitioner. 

”Aftalen” (som indgået mellem FRAME aps og Kunden) betyder accept af det samlede aftalegrundlag bestående af Forretningsbetingelser, Databehandleraftale og Persondatapolitik (samt eventuelt senere version, jf. afsnit 11 heri), som offentliggjort på openframe.org.

”Leverandøren” er FRAME aps, CVR-nr. 36 46 82 89. ”Frame” skal betyde det online styrings- og beregningsværktøj for bæredygtighed i byggeri, som er ejet og udbydes af FRAME aps. ”Servicen” skal betyde de produkter og tjenesteydelser, som FRAME aps leverer til Kunden herunder, inklusive dokumenter, software, eventuelle opdateringer heraf og anden aktivitet på selskabets websteder, herunder www.openframe.org. ”Kunden” skal betyde den person eller virksomhed, er anført som aftalepart og aftager af Servicen i ”Aftalen”.

1.2 Aftalen giver Kunden adgang til at benytte Servicen i erhvervsøjemed i overensstemmelse med     gældende lovgivning.

1.3 Ved ibrugtagning af Servicen erklærer Kunden sig indforstået med at være underlagt Aftalen. Kunden erklærer sig ligeledes indforstået med, at Aftalen udgør de fuldstændige og endegyldige aftaledokumenter parterne imellem, samt at de erstatter alle forslag eller tidligere aftaler parterne imellem, som vedrører indholdet af Aftalen. Kundens misligholdelse af Aftalen giver FRAME aps ret til at lukke Kundens adgang til Servicen, uden at Kunden har krav på kompensation herfor.

2. Servicen

2.1 FRAME aps udbyder Frame som software i form af online platform med tilhørende skabeloner, vejledninger, mv.

2.2 Servicen, herunder alle immaterielle rettigheder og dokumentation, er FRAME aps’s ejendom. FRAME aps bevarer ejendomsretten til Servicen samt eventuelle videreudviklinger eller tilpasninger. Servicen fra FRAME aps leveres uden undtagelse i henhold til nærværende forretningsbetingelser.

2.3 Kunden modtager under Aftalen en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, ikke-sublicenserbar brugsret til Servicen i Aftalens løbetid. Kunden kan herunder give andre adgang til Servicen i forbindelse med det konkrete projekt.

2.4 FRAME aps har ret til løbende at opgradere Servicen med nye funktioner og design samt foretage ændringer og tilpasninger med henblik på at søge at gøre Servicen generelt bedre for alle kunder og potentielle kunder.

3. Registrering

3.1  Kunden forpligter sig til at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger ved indgåelse af Aftalen samt ved eventuel oprettelse af brugerprofil på www.openframe.org. FRAME aps skal uden ugrundet ophold orienteres om ændringer i disse oplysninger. I det omfang det er påkrævet eller relevant for levering af Servicen, er FRAME aps berettiget til at fordre supplerende oplysninger af Kunden.

3.2 Kunden er ansvarlig for at sikre forsvarlig og fortrolig opbevaring af eventuelt login/brugernavn og password i forhold til Kundens abonnement. Bliver Kunden opmærksom på, at login/brugernavne eller password misbruges eller anden uautoriseret brug af licensen, skal Kunden straks gøre FRAME aps opmærksom herpå.

3.3 Selvom FRAME aps ikke har nogen pligt til at overvåge Kundens brug af Servicen, er FRAME APS berettiget til at gøre dette. Bliver FRAME aps herved eller på anden måde opmærksom på brug af Servicen i strid med Aftalen eller relevant lovgivning, er FRAME aps berettiget til at bringe brugen til ophør eller efter eget valg træffe andre passende foranstaltninger.

3.4 Glemmes eventuel brugernavn og/eller password, kan FRAME aps kontaktes for fremsendelse af nyt login/brugernavn og password via openframe.org.

4. Pris og betaling

4.1 Pris for adgang til Servicen fremgår af Aftalen og www.openframe.org. Løbende betalinger reguleres automatisk i relation til udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks en gang årligt i januar måned.

4.2 Abonnementsbetalinger sker månedsvis forud via Kundens kreditkort eller via fakturering. Kunden er indforstået med, at betalinger automatisk trækkes fra Kundens kreditkort for hver påbegyndt måned.

4.3 Kunden er indforstået med, at fakturaer og eventuelle rykkere sendes via e-mail til den af Kunden oplyste kontaktperson. Fakturerede beløb forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato medmindre andet fremgår af Aftalen.

4.4 Alle prisoplysninger afgives i danske kroner uden moms og andre eventuelle afgifter, medmindre andet fremgår af Aftalen.

4.5 Ved for sen betaling udsendes 1. rykker en uge efter fakturaforfald. Såfremt denne rykker ikke betales senest 8 dage efter forfald, har FRAME aps ret til at lukke kundens adgang til Servicen.

4.6 Ved for sen betaling pålægges renter i henhold til rentelovens bestemmelser. Desuden pålægges rykkergebyr på kr. 100 pr. rykkerbrev, dog højest tre rykkerbreve i forhold til den konkrete fordring.

5. Kundens forpligtelser

5.1 Kunden må ikke forsøge at bryde ind i den underliggende database eller andre systemressourcer i Servicen. Kunden er endvidere forpligtet til at undlade at søge at udlede eller på nogen måde fremfinde kildekoder, objektkoder, algoritmer, data eller tilsvarende forretningshemmeligheder i Servicen. Servicen må ligeledes ikke anvendes på en sådan måde, at den kan skade FRAME aps eller tredjemand.

5.2 Kunden må ikke uden særskilt tilladelse fra FRAME aps modificere, oversætte, leje, udleje, udlåne, sælge, distribuere, skabe afledte immaterielle rettigheder eller skabe produkter, der helt eller delvist er baseret på Servicen.

5.3 Kunden indestår over for FRAME aps for, at Kundens brug af Servicen i enhver henseende er lovlig. Kunden forpligter sig således til at overholde lovgivningen, herunder særligt markedsføringsloven og persondataloven i forbindelse med anvendelse af Servicen. Navnlig må der ikke foretages ulovlig databehandling. Kunden har det fulde ansvar over for tredjemands eventuelle krav, der skyldes Kundens anvendelse af Servicen. FRAME aps kan ikke på nogen måde drages til ansvar for Kundens anvendelse af Servicen, herunder eksempelvis uautoriseret brug af personfølsomme data.

5.4 FRAME aps forbeholder sig retten til at lukke kundens konto, hvis der foretages projekt- og/eller marketingaktiviteter til brugere af generel anstødelig karakter, hvis der i øvrigt sker en tilsidesættelse af Aftalen eller hvis FRAME aps har mistanke om eller bevis for at Kunden forbryder sig mod gældende lovgivning i forbindelse med Kundens marketings- og projektaktiviteter af enhver slags.

5.5 Kunden må udelukkende anvende Servicen i forhold til den indgåede Aftale for det deri anførte konkrete projekt.

5.6 Kunden forpligter sig til ikke at videregive oplysninger om FRAME aps og dette selskabs prispolitik til tredjemand.

5.7 Kunden forpligter sig til at skadesløsholde FRAME aps for ethvert krav, tab eller udgift (herunder også rimelige udgifter til advokatbistand) som følge af (a) indsigelser eller krav fra tredjepart ifølge Kundens brug af Servicen eller (b) Kundens brug i øvrigt af Servicen i strid med Aftalen.

5.8 Kunden accepterer, at FRAME aps udsender service- og nyhedsbreve til Kundens oplyste kontaktperson, når indholdet heraf har betydning for Kundens brug af Servicen, fx når der sker opdateringer. Kunden accepterer, at disse service- og nyhedsbreve udsendes indtil aftalens udløb.

5.9 Servicen må alene anvendes af personer, der er direkte ansat af Kunden, eller som Kunden har givet adgang.

6. FRAME aps’ forpligtelser

6.1 FRAME aps opbevarer fortrolige kundeoplysninger på en forsvarlig måde og videregiver ikke disse oplysninger uden skriftlig tilladelse fra Kunden. Som fortrolige kundeoplysninger anses oplysninger, der identificerer Kunden samt oplysninger om kundens projekter, brugere samt samarbejdspartnere.

6.2 Ved webbaseret adgang og brug af Servicen sørger FRAME aps for periodiske backup af uploadede data. Såfremt Kunden ønsker løbende eller regelmæssig backup på konkrete data eller projekter, skal dette aftales særskilt.

6.3 Såfremt Kunden mister egne data på grund af egne forhold, vil FRAME aps hurtigst muligt efter kundens anmodning herom stille den kundeinformation, der findes på sikkerhedskopien, til rådighed. Dette vil blive faktureret særskilt i forhold til den leverede ydelse fra FRAME aps.

6.4 Ved systemnedbrud vil FRAME aps hurtigst muligt påbegynde udbedring af Servicen. FRAME aps kan ikke drages til ansvar for tab, som direkte eller indirekte kan henføres til et systemnedbrud eller anden nedetid hos FRAME aps.

6.5 FRAME aps anerkender, at ikke-offentligt kendte oplysninger og data, som Kunden indføjer eller uploader i Servicen er Kundens eksklusive ejendom. FRAME aps forbeholder sig dog ret til at analysere kundens brug af Servicen med henblik på at forbedre Servicen.

6.6 Kunden kan via Servicen foretage persondatabehandling. I relation til behandling af personoplysninger handler FRAME aps alene efter instruks fra Kunden. FRAME aps påtager sig intet ansvar i relation til Kundens overholdelse af lovgivning om behandling af persondata.

6.7 FRAME aps forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lov, herunder lov om behandling af personoplysninger.

6.8 Ved webbaseret adgang tilbyder FRAME aps datalagring som en del af Servicen under hele aftaleperioden. FRAME aps forbeholder sig ret til at beregne et beløb for hver gang FRAME aps på Kundens opfordring skal levere sikkerhedskopierede data til Kunden.

7. Sikkerhed og drift

7.1 FRAME aps vil bestræbe sig på at stille Servicen til rådighed for Kunden uden fejl og mangler samt med passende sikkerhed og stabilitet. Herunder vil FRAME aps bestræbe sig op, at Frame har en gennemsnitlig oppetid på mindst 98 % inden for normal kontortid (kl. 8.00-16.00, dansk tid) målt over en rullende 12-måneders periode. Endvidere vil FRAME aps søge at udføre servicering og vedligeholdelse af Servicen mellem kl. 20.00 og kl. 06.00. FRAME aps vil endvidere bestræbe sig på at give Kunden forhåndsmeddelelse om planlagte nedetid.

7.2 FRAME aps garanterer imidlertid ikke og kan ikke holdes ansvarlig for:

a) Nogen specifik oppetid;

b)  Servicens sikkerhed i relation til hacker-angreb eller anden uautoriseret adgang til Servicen f.eks. i form af indbrud i de IT-systemer, som Servicen bygger på, idet FRAME aps dog generelt har indrettet Servicen til at modstå hacker-angreb og anden uautoriseret adgang;

c) at Servicen til enhver tid eller på et givent tidspunkt er i drift og tilgængelig for Kunden;

d) at konkrete aktiviteter til enhver tid eller på et givent tidspunkt kan påbegyndes og/eller gennemføres på Servicen;

e) den hastighed Kunden oplever i forbindelse med brug af systemet, idet denne påvirkes af en række forhold, som er uden for FRAME aps’s kontrol.

7.3 FRAME aps kan lukke for adgang til Servicen helt eller delvist af sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige årsager. Hvor det med rimelighed er muligt for FRAME aps, skal der forinden gives kunden et passende varsel.

8. Immaterielle rettigheder

 8.1 FRAME aps har i forholdet til kunden alle rettigheder til Servicen og dets enkelte komponenter, herunder navn, logo, programmering, databaser, kataloger, design, grafik, koncepter og tekster, medmindre der er tale om materiale, der oprindeligt tilhører Kunden. Kunden har dog alle rettigheder til Kundens egne data og filer (inddateringer, tegninger og dokumenter mv.), som Kunden har uploadet i Servicen.

8.2 Kunden må ikke uden skriftlig aftale med FRAME aps anvende materiale, der udgør en del af Servicen og tilhører FRAME aps, til noget andet kommercielt formål.

9. Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning

9.1. FRAME aps garanterer ikke, at Servicen vil være uafbrudt, uden nedetid eller fri for fejl og mangler. Tilsvarende garanterer FRAME aps ikke, at Servicen vil være egnet til Kundens formål. Servicen leveres som den er og forefindes.

9.2 FRAME aps’s ansvar under Aftalen er begrænset til det beløb (eksklusiv moms), som FRAME aps har faktureret Kunden under Aftalen i de forudgående 12 måneder.

9.3 FRAME aps er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for:

a) Indirekte tab eller følgeskader; det gælder eksempelvis tab af data eller programmer, omkostninger i forbindelse med genetablering eller reproduktion af sådanne data eller programmer samt tab af omsætning og forretninger.

b) Tab eller omkostninger, som skyldes brug af Servicen i strid med nærværende Aftale eller vejledninger, som er gjort tilgængelige som en del af Servicen.

10. Force majeure

10.1 Parterne er i intet tilfælde ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af Aftalen ikke er mulig pga. force majeure. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk retspraksis og –teori sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og ildebrand, som ligger uden for parternes rimelige kontrol, og som parterne ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet.

10.2 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den påberåbende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

10.3 Hindrer force majeure en parts opfyldelse af partens væsentlige forpligtelser herunder i mere end tredive (30) kalenderdage, er hver part berettiget til at opsige Aftalen med syv (7) kalenderdages skriftlig varsel.

11. Ændring af forretningsbetingelser

11.1 FRAME aps kan foretage ændringer i disse forretningsbetingelser, ved at fremsende en e-mail om dette til Kunden senest 30 dage før ikrafttrædelse. Sådanne ændringer som er rettidigt varslet, vil automatisk på ikrafttrædelsestidspunktet blive en del af Aftalen, medmindre kunden senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om ændringerne, skriftligt har gjort indsigelse herimod. I så fald træder ændringerne først i kraft ved påbegyndelse af en ny abonnementsperiode, se herunder afsnit 12 om Kundens adgang til opsigelse.

12. Opsigelse og misligholdelse

12.1 Aftalen træder i kraft på startdatoen angivet i Aftalen.

12.2. Hvis der er angivet en aftaleperiode i Aftalen, er Aftalen uopsigelig for begge parter i den angive aftaleperiode. En part kan senest tredive (30) dage før udløbet af aftaleperioden skriftligt opsige aftalen med effekt pr. udløbet af aftaleperioden; i modsat fald forlænges Aftalen for en aftaleperiode af samme længde og med samme opsigelsesadgang i de efterfølgende perioder.

12.3 Hvis der ikke er angivet en aftaleperiode i Aftalen, kan Aftalen opsiges af hver part med tredive (30) dages forudgående skriftlig varsel til udgangen af en kalendermåned.

12.4 Kunden er bekendt med, at alle brugere på nær administrator automatisk slettes og skal geninviteres, hvis der nedgraderes til Frame Concepts.

12.5  Aftalen kan ophæves straks, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden part. Eksempler på væsentlig misligholdelse er tilfælde, hvor:

a) Kunden bruger Servicen i strid med dets formål;

b) Kunden forsøger at foretage reverse engineering eller på anden måde udfinde FRAME aps’s forretningshemmeligheder;

c) Kunden kopierer navn, indhold eller andet fra webstedet til uvedkommende brug;

d) Kundens manglende betaling for Servicen trods 1. rykker.

e) I tilfælde af ophævelse på grund af Kundens væsentlige misligholdelse sker der ikke refusion af eventuelle forudbetalte beløb. Ved ophævelse på grund af FRAME aps’s væsentlige misligholdelse, eller hvis Aftalen opsiges af FRAME aps, vil der ske refusion af eventuelle forudbetalinger.

12.6 Såfremt kunden ønsker at reklamere over en mangel ved det leverede, skal dette gøres uden ugrundet ophold og senest 10 dage efter levering.

12.7 I forbindelse med Aftalens ophør og i tres (60) kalenderdage derefter, er FRAME aps forpligtet til efter skriftlig påkrav fra Kunden og imod betaling af rimelige omkostninger herved at udlevere en kopi af Kundens særlige data og oplysninger, som Kunden har indføjet i Servicen. Efter den nævnte periode er FRAME aps berettiget til at slette sådanne oplysninger eller data.

12.8 Følgende afsnit i disse forretningsbetingelser overlever Aftalens ophør, uanset årsag: 1.0, 4.6, 5.1, 5.2, 5.7, 8, 9 og 13.

13. Værneting og lovvalg

13.1 Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret. Værneting skal være Københavns Byret (som første instans).


DATABEHANDLERAFTALE

(Senest opdateret 24.05.2018)

FRAME aps, openframe.org, et anpartsselskab registreret under CVR-nr. 36468289 hos Erhvervsstyrelsen og med hjemstedsadresse Jagtvej 157, DK-2200 København N, Danmark (”Leverandøren”)

– Kunden og Leverandøren samlet benævnt ”Parterne” og separat tillige en ”Part”.

1 Aftalens omfang

1.1 Parterne har indgået Aftale om adgang til FRAMEs digitale platform på openframe.org, herunder handelsbetingelser (der omfatter Forretningsbetingelser, Persondatapolitik og nærværende Databehandleraftale) for adgang til FRAME på openframe.org (samlet benævnt ”Aftalen”). Leverandøren er i den sammenhæng databehandler for Kunden.

1.2 De persondata, der behandles af Leverandøren, omfatter de formål med behandlingen, de kategorier af persondata og de kategorier af registrerede personer, som er anført i Persondatapolitik.

1.3 Ved ”persondata” forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar, fysisk person, jf. artikel 4(1) i Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”Persondataforordningen”).

Hvis der som led i opfyldelsen af Aftalen behandles andre fortrolige oplysninger end persondata, f.eks. oplysninger som i medfør af lov om finansiel virksomhed anses for fortrolige, så omfatter enhver henvisning til ”persondata” også de øvrige fortrolige oplysninger.

2 Behandling af persondata

2.1 Instruks:

Leverandøren er instrueret i alene at behandle persondata med det formål at varetage de i Aftalen fastsatte databehandlingsopgaver. Parterne er enige om, at denne aftale udgør Kundens komplette og endelige instruktion til Leverandøren i relation til behandling af Kundens data. Yderligere instruktioner, der falder uden for rammerne af Aftalen, kræver en skriftlig aftale mellem Parterne, herunder en aftale om betaling for de yderligere forpligtelser, som instruktionerne medfører for Leverandøren. Kunden er berettiget til at opsige Aftalen, såfremt Leverandøren nægter at efterleve Kundens instruktioner. Kunden indestår for, at dennes instruktion overholder relevant lovgivning, samt at Leverandørens behandling af Kundens data i overensstemmelse med Kundens instruktion ikke medfører, at Leverandøren handler i strid med reglerne i Persondataforordningen. Leverandørens behandling af persondata sker via Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA (”Amazon”), og Aftalen afspejler de vilkår, som Amazon tilbyder i sin databehandleraftale over for sine kunder. I det omfang Amazon efter indgåelse af Aftalen ændrer vilkår i forhold til det som er gældende på tidspunktet for Aftalens indgåelse, er Leverandøren berettiget til at ændre Aftalen i overensstemmelse hermed, såfremt Aftalen overholder gældende lovgivning.

2.2 Hvis Kunden i henhold til Persondatapolitik i Aftalen eller konkret har givet tilladelse til en overførsel af persondata til et tredjeland eller til internationale organisationer, påhviler det Leverandøren at sikre, at der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, f.eks. EU-Kommissionens standardkontrakter til overførsel af persondata til tredjelande (”Standardbestemmelserne”).

2.3 Ved indgåelse af Aftalen giver Kunden Leverandøren fuldmagt til at indgå Standardbestemmelserne med Amazon på vegne af Kunden.

2.4 Hvis Leverandøren skønner, at en instruktion fra Kunden er i strid med Persondataforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller i lovgivningen i en medlemsstat, skal Leverandøren omgående, skriftligt orientere Kunden herom.

2.5 Hver af Parterne overholder alt lovgivning, denne er underlagt ved udførelsen af forpligtelserne i medfør af denne Aftale, herunder Persondataforordningen.

3.  Krav til Leverandøren

3.1 Leverandøren skal sikre, at de personer, der er autoriseret til at behandle persondata, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

3.2 Leverandøren har implementeret og vil vedligeholde passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at de behandlede persondata

a) hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller ændres,

b) videregives eller gøres tilgængelige uden autorisation eller

c) i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, herunder Persondataforordningen.

3.3 Leverandøren skal uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom herpå, skriftligt orientere Kunden om sikkerhedsbrud, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til persondata, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet af Leverandøren under Aftalen.

3.4 Leverandøren skal, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt mulig bistå Kunden vedhjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af Kundensforpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som fastlagt i kapitel III i Persondataforordningen, herunder anmodning om indsigt, berigtigelse, blokering eller sletning. Denne assistance afregnes efter dokumenteret medgået tid til Leverandørens til enhver tid gældende timepriser.

3.5 Leverandøren skal bistå Kunden med at overholde de øvrige forpligtelser, der måtte påhvile Kunden efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat, hvor Leverandørens assistance er forudsat, samt hvor Leverandørens assistance er nødvendig for, at Kunden kan overholde sine forpligtelser. Dette omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, på anmodning at give Kunden alle nødvendige oplysninger om en hændelse omfattet af punkt 3.8 samt alle nødvendige oplysninger til brug for en konsekvensanalyse i medfør af artikel 35-36 i Persondataforordningen. Denne assistance afregnes efter dokumenteret medgået tid til Leverandørens til enhver tid gældende timepriser.

3.6 Leverandøren vil alene tilgå eller anvende Kundens data, hvis dette kræves i henhold til opfyldelse af Leverandørens forpligtelser efter denne aftale eller for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

4 Underleverandører

4.1 Leverandøren må gøre brug af en underleverandør. På tidspunktet for indgåelsen af Aftalen anvender Leverandøren Amazon, samt de underleverandører, som Amazon anvender. Planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af underleverandører vil enten fremgå af Amazons hjemmeside senest 30 dage inden brugen påbegyndes eller alternativt vil Leverandøren underrette Kunden inden brugen påbegyndes. Kunden har ret til at gøre indsigelse mod brugen af en underleverandør. Leverandøren er i så fald berettiget til at tilbyde Kunden en anden underleverandør eller opsige aftalen.

4.2 Leverandøren skal forinden brug af en underleverandør indgå en skriftlig aftale med underleverandøren, hvori underleverandøren som minimum pålægges de samme forpligtelser, som Leverandøren har påtaget sig ved Aftalen.

4.3 Leverandøren hæfter over for Kunden for underleverandørens opfyldelse af sine databeskyttelsesforpligtelser.

5 Kontrol

5.1 Leverandøren skal på Kundens anmodning give Kunden alle nødvendige oplysninger til, at denne kan påse, at Leverandørens forpligtelser under aftalen overholdes, herunder at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Denne bistand afregnes efter dokumenteret medgået tid til Leverandørens til enhver tid gældende timepriser.

5.2 Kunden har ret til for egen regning at udpege en uafhængig ekspert, som skal have adgang til Leverandørens fysiske faciliteter til behandling af persondata samt modtage de nødvendige informationer til udførelse af undersøgelsen af, hvorvidt Leverandøren overholder sine forpligtelser under Aftalen. Eksperten skal på Leverandørens anmodning underskrive en sædvanlig fortrolighedserklæring og behandle enhver information indhentet hos eller modtaget direkte fra Leverandøren fortroligt, og må alene dele informationen med Kunden.

5.3 Kunden accepterer ved indgåelse af Aftalen, at der gælder særlige regler for auditering af Amazon. Amazon får årligt udarbejdet en rapport af en uafhængig ekspert vedrørende Amazons overholdelse af dennes forpligtelser som databehandler. Rapporten udarbejdes på grundlag af en anerkendt standard for sådanne rapporter. På Kundens skriftlige anmodning til Leverandøren, kan Leverandøren anmode Amazon om at få udleveret en kopi af rapporten, som kan overdrages til Kunden, således at Kunden kan sikre, at Amazons behandling sker i overensstemmelse med det mellem Parterne aftalte.

5.4 Kunden er forpligtet til at gennemgå de informationer, som Amazon udleverer relateret til datasikkerheden, og lave en selvstændig vurdering af om behandlingen er i overensstemmelse med Kundens krav og juridiske forpligtelser, herunder Kundens forpligtelser efter Aftalen.

5.5 Leverandøren har bemyndiget Amazon til at udpege en uafhængig ekspert til at foretage inspektioner på vegne af Kunden og Leverandøren hos Amazon som nærmere beskrevet i afsnit 5.3. Ønsker Kunden en anden procedure ved auditeringen af Amazon, skal Kunden sende en skriftlig anmodning til Leverandøren, der vil vurdere, om anmodningen skal sendes videre til Amazon. Såfremt Leverandøren afviser at følge den nye instruktion, er Kunden berettiget til at opsige Aftalen samt Aftalen.

5.6  Såfremt Standardbestemmelserne finder anvendelse, skal bestemmelserne vedrørende revision i Aftalen ikke medføre en ændring Standardbestemmelserne, og skal ikke påvirke myndigheders eller registreredes rettigheder efter Standardbestemmelserne.

6 Leverandørens ansvar

6.1 Leverandørens samlede ansvar i henhold til Aftalen er underlagt de begrænsninger, der fremgår af Aftalen.

7 Fortrolighed

7.1 Leverandøren skal holde persondata fortrolige.

7.2 Leverandøren må ikke formidle persondata til nogen eller tage kopi af persondataene, medmindre dette er absolut nødvendigt til varetagelse af Leverandørens forpligtelser over for Kunden i henhold til Aftalen og forudsat, at den, til hvem persondata overlades, er bekendt med oplysningernes fortrolige karakter og har indvilget i at holde persondata fortrolige i overensstemmelse med Aftalen.

7.3 Hvis en myndighed kræver, at Leverandøren udleverer Kundens data, vil Leverandøren forsøge at henvise myndigheden til at rette forespørgslen direkte til Kunden. I den forbindelse kan Leverandøren være nødsaget til at udlevere Kundens basale kontraktinformationer til myndigheden.

7.4 Hvis Leverandøren er en juridisk person, gælder bestemmelserne i Aftalen enhver af Leverandørens medarbejdere, og Leverandøren indestår for, at medarbejderne overholder Aftalen.

7.5 Leverandøren skal begrænse adgangen til persondata til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at have adgang til persondata for at kunne opfylde Leverandørens forpligtelser over for Kunden.

7.6 Kunden skal behandle fortrolige oplysninger, som modtages fra Leverandøren, fortroligt og må ikke uberettiget udnytte eller videregive de fortrolige oplysninger.

8 Ændringer og overdragelser

8.1 Parterne kan til enhver tid aftale at ændre Aftalen. Ændringer skal være skriftlige.

8.2 Leverandøren må ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.

9 Varighed og ophør af Aftalen

9.1 Uanset Aftalens formelle aftaleperiode skal Aftalen vedblive at gælde, så længe Leverandøren behandler de persondata, som Kunden er dataansvarlig for.

9.2 I tilfælde af ophør af Aftalen, uanset det juridiske grundlag herfor, skal Leverandøren yde de fornødne overgangstjenesteydelser til Kunden. Leverandøren er forpligtet til loyalt og hurtigst muligt at medvirke til, at databehandlingen overgår til en anden leverandør eller tilbageføres til Kunden.

9.3 Leverandøren skal straks efter anmodning fra Kunden overføre eller slette persondata, som Leverandøren behandler for Kunden, medmindre EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat foreskriver opbevaring af persondata. Denne bistand afregnes efter dokumenteret medgået tid til Leverandørens til enhver tid gældende timepriser.

9.4 Leverandøren er under ingen omstændigheder berettiget til at betinge den fulde og ubegrænsede efterlevelse af Kundens instrukser af Kundens betaling af udestående fakturaer mv., og Leverandøren har ingen tilbageholdsret i persondata.


PERSONDATAPOLITIK

(Senest opdateret 24.05.2018)

Hos Frame aps prioriterer vi høj beskyttelse af data og vil derfor være i overensstemmelse med den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) den 25. maj 2018

Formålet med GDPR er, at brugere af en onlinetjeneste kan føle sig trygge ved at overlade deres data til en tredjepart. Den tillid som brugere af Frame aps viser os ved hjælp af vores software er noget meget alvorligt.

Persondatapolitik – Ekstern

Frame aps sælger licenser på abonnementsvilkår til kunder (virksomheder og enkeltpersoner). Persondatapolitikken retter sig mod brugere (ansatte i virksomheder og enkeltpersoner), der anvender Frame’s produkter og services.

Denne persondatapolitik beskytter personlige oplysninger ved at regulere Frame aps’s brug af de oplysninger som du (brugeren) stiller til rådighed, når du opretter dig på Frame. Frame aps’s er forpligtet til at beskytte alle brugernes fortrolige oplysninger, når disse er online. Persondatapolitikken har til formål at fastlægge klare retningslinjer for Frame aps’s måde at håndtere data på.

Samtykke:

Du giver dit samtykke til, at vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Vi forpligter os til at placere en regelmæssigt opdateret udgave af Frame aps’s persondatapolitik her på vores site.

Oplysninger vi indsamler:

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer vi dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

E-mail, navn og organisation vil fast være en del af projekternes historik og dokumentation og vil derfor altid blive opbevaret indtil et projektansvar ophører.

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold samt til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Vi vil muligvis automatisk indsamle ikke-personlige oplysninger om dig, så som hvilken type internet-browser du bruger eller om den hjemmeside, fra hvilken du klikkede dig videre til vores hjemmeside. Du kan ikke identificeres ud fra disse oplysninger, og vi bruger dem kun til at stille en effektiv service til rådighed på vores hjemmeside.

Hvem deler Frame aps oplysninger med og hvilke muligheder har du som Bruger:

Vi sælger eller distribuerer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart. Vi benytter tredjepart services til at håndtere og administrere e-mail kommunikation , som fx nyhedsbreve, marketing mails etc. Alle personlige informationer som offentliggøres i forbindelse med sådan kommunikation vil gælde i overensstemmelse med disse tredjeparters persondatapolitik.

Vi bruger en række tredjeparts services, bl.a. til markedsføring og personalisering, og nogle af dem bruger cookies.

Disse tredjeparts samarbejder og komponenter bevirker, at indehaveren af komponenten, som for eksempel Facebook eller Google, modtager tekniske data om din browser, IP-adresse, User-id og hvilke sider du besøger på openframe.org og tilsvarende. Med userid- tracking sammenfletter vi Google data før og efter openframe login. Er du samtidig med dit besøg på openframe.org logget på for eksempel Facebook eller Google, er det muligt for Facebook/Google at henføre disse data med din profil. Den behandling, som indehaveren af tredjeparts komponenten foretager, ligger uden for vores kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og indehaveren af tredjepartskomponenten.

Sikkerhed:

Datasikkerhed har høj prioritet hos Frame aps. Derfor er vores software hostet hos Amazon S3, som løbende sikrer at deres sikkerhed følger branchen højeste standarder. Der er dog ingen virksomhed, ej heller Frame aps, som kan eliminere enhver form for sikkerhedsrisici i forbindelse med transmissioner af personlige informationer via online transaktioner, og dette er derfor på eget ansvar.

Du er personlig ansvarlig for sikker og fortrolig opbevaring af den adgangskode, som vi har givet dig eller som du har valgt for alle dine services hos Frame aps.

Samarbejdsområde:

Vi forbeholder os ret til at kontakte dig via e-mail eller telefon i forbindelse med administrationen af din licens samt til direkte markedsføringsformål.

Frame aps vil, på din anmodning, fjerne enhver licens (og de dertil knyttede personlige oplysninger) fra vores database, hvis du måtte ønske dette.

Vi forbeholder os retten til at have adgang til og til at fremlægge individuelt identificérbare oplysninger med henblik på at overholde gældende lovgivning, domstolsafgørelser og lovlige myndighedskrav, og for at kunne drive systemerne korrekt og for at beskytte os selv og vores andre kunders brugere.

Udover ovenstående vil du modtage en notifikation, hvis information omkring dig frigives til tredjeparter, og du vil have mulighed for at vælge ikke at dele denne information. Du giver os ret til at frigive virksomhedens logo til brug som reference på Frame aps’s site. Dette kan ændres når som helst ved at skrive eller e-maile til os.

Hvis du ikke tidligere har modsat dig, at vi bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål, kan du ændre mening og gøre dette når som helst ved at skrive eller e-maile til os.

Cookies:

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Vi bruger logstatistik til at identificere hvilke sider, der besøges. Dette hjælper os til at analysere data om trafik på hjemmesiden og til at forbedre vores hjemmeside og dermed skræddersy den til kundernes behov. Vi bruger kun disse oplysninger til statistiske analyseformål og fjerner derefter oplysningerne fra systemet.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • Google
  • facebook
  • LinkedIn
  • WooCommerce
  • Hotjar
  • Dibbs
  • Leedfeeder
  • Mailchimp
  • Pipedrive

Links:

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær venligst opmærksom på, at Frame aps ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på sådanne andre hjemmesider, og at Frame aps derfor ikke påtager sig noget ansvar i forhold til sådanne hjemmesider.

Meddelelse om ændringer:

Hvis vi beslutter at foretage ændringer i vores politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, vil disse ændringer blive placeret på vores hjemmeside.