FORRETNINGSBETINGELSER

(Senest opdateret 09.05.2019)

1. Accept af forretningsbetingelser

1.1 Definitioner. 

”Aftalen” (som indgået mellem FRAME aps og Kunden) betyder accept af det samlede aftalegrundlag bestående af Forretningsbetingelser, Databehandleraftale og Persondatapolitik (samt eventuelt senere version, jf. afsnit 11 heri), som offentliggjort på openframe.org.

”Leverandøren” er FRAME aps, CVR-nr. 36 46 82 89. ”Frame” skal betyde det online styrings- og beregningsværktøj for bæredygtighed i byggeri, som er ejet og udbydes af FRAME aps. ”Servicen” skal betyde de produkter og tjenesteydelser, som FRAME aps leverer til Kunden herunder, inklusive dokumenter, software, eventuelle opdateringer heraf og anden aktivitet på selskabets websteder, herunder www.openframe.org. ”Kunden” skal betyde den person eller virksomhed, er anført som aftalepart og aftager af Servicen i ”Aftalen”.

1.2 Aftalen giver Kunden adgang til at benytte Servicen i erhvervsøjemed i overensstemmelse med     gældende lovgivning.

1.3 Ved ibrugtagning af Servicen erklærer Kunden sig indforstået med at være underlagt Aftalen. Kunden erklærer sig ligeledes indforstået med, at Aftalen udgør de fuldstændige og endegyldige aftaledokumenter parterne imellem, samt at de erstatter alle forslag eller tidligere aftaler parterne imellem, som vedrører indholdet af Aftalen. Kundens misligholdelse af Aftalen giver FRAME aps ret til at lukke Kundens adgang til Servicen, uden at Kunden har krav på kompensation herfor.

2. Servicen

2.1 FRAME aps udbyder Frame som software i form af online platform med tilhørende skabeloner, vejledninger, mv.

2.2 Servicen, herunder alle immaterielle rettigheder og dokumentation, er FRAME aps’s ejendom. FRAME aps bevarer ejendomsretten til Servicen samt eventuelle videreudviklinger eller tilpasninger. Servicen fra FRAME aps leveres uden undtagelse i henhold til nærværende forretningsbetingelser.

2.3 Kunden modtager under Aftalen en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, ikke-sublicenserbar brugsret til Servicen i Aftalens løbetid. Kunden kan herunder give andre adgang til Servicen i forbindelse med det konkrete projekt.

2.4 FRAME aps har ret til løbende at opgradere Servicen med nye funktioner og design samt foretage ændringer og tilpasninger med henblik på at søge at gøre Servicen generelt bedre for alle kunder og potentielle kunder.

3. Registrering

3.1  Kunden forpligter sig til at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger ved indgåelse af Aftalen samt ved eventuel oprettelse af brugerprofil på www.openframe.org. FRAME aps skal uden ugrundet ophold orienteres om ændringer i disse oplysninger. I det omfang det er påkrævet eller relevant for levering af Servicen, er FRAME aps berettiget til at fordre supplerende oplysninger af Kunden.

3.2 Kunden er ansvarlig for at sikre forsvarlig og fortrolig opbevaring af eventuelt login/brugernavn og password i forhold til Kundens abonnement. Bliver Kunden opmærksom på, at login/brugernavne eller password misbruges eller anden uautoriseret brug af licensen, skal Kunden straks gøre FRAME aps opmærksom herpå.

3.3 Selvom FRAME aps ikke har nogen pligt til at overvåge Kundens brug af Servicen, er FRAME APS berettiget til at gøre dette. Bliver FRAME aps herved eller på anden måde opmærksom på brug af Servicen i strid med Aftalen eller relevant lovgivning, er FRAME aps berettiget til at bringe brugen til ophør eller efter eget valg træffe andre passende foranstaltninger.

3.4 Glemmes eventuel brugernavn og/eller password, kan FRAME aps kontaktes for fremsendelse af nyt login/brugernavn og password via openframe.org.

4. Pris og betaling

4.1 Pris for adgang til Servicen fremgår af Aftalen og www.openframe.org. Løbende betalinger reguleres automatisk i relation til udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks en gang årligt i januar måned.

4.2 Abonnementsbetalinger sker månedsvis forud via Kundens kreditkort eller via fakturering. Kunden er indforstået med, at betalinger automatisk trækkes fra Kundens kreditkort for hver påbegyndt måned.

4.3 Kunden er indforstået med, at fakturaer og eventuelle rykkere sendes via e-mail til den af Kunden oplyste kontaktperson. Fakturerede beløb forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato medmindre andet fremgår af Aftalen.

4.4 Alle prisoplysninger afgives i danske kroner uden moms og andre eventuelle afgifter, medmindre andet fremgår af Aftalen.

4.5 Ved for sen betaling udsendes 1. rykker en uge efter fakturaforfald. Såfremt denne rykker ikke betales senest 8 dage efter forfald, har FRAME aps ret til at lukke kundens adgang til Servicen.

4.6 Ved for sen betaling pålægges renter i henhold til rentelovens bestemmelser. Desuden pålægges rykkergebyr på kr. 100 pr. rykkerbrev, dog højest tre rykkerbreve i forhold til den konkrete fordring.

5. Kundens forpligtelser

5.1 Kunden må ikke forsøge at bryde ind i den underliggende database eller andre systemressourcer i Servicen. Kunden er endvidere forpligtet til at undlade at søge at udlede eller på nogen måde fremfinde kildekoder, objektkoder, algoritmer, data eller tilsvarende forretningshemmeligheder i Servicen. Servicen må ligeledes ikke anvendes på en sådan måde, at den kan skade FRAME aps eller tredjemand.

5.2 Kunden må ikke uden særskilt tilladelse fra FRAME aps modificere, oversætte, leje, udleje, udlåne, sælge, distribuere, skabe afledte immaterielle rettigheder eller skabe produkter, der helt eller delvist er baseret på Servicen.

5.3 Kunden indestår over for FRAME aps for, at Kundens brug af Servicen i enhver henseende er lovlig. Kunden forpligter sig således til at overholde lovgivningen, herunder særligt markedsføringsloven og persondataloven i forbindelse med anvendelse af Servicen. Navnlig må der ikke foretages ulovlig databehandling. Kunden har det fulde ansvar over for tredjemands eventuelle krav, der skyldes Kundens anvendelse af Servicen. FRAME aps kan ikke på nogen måde drages til ansvar for Kundens anvendelse af Servicen, herunder eksempelvis uautoriseret brug af personfølsomme data.

5.4 FRAME aps forbeholder sig retten til at lukke kundens konto, hvis der foretages projekt- og/eller marketingaktiviteter til brugere af generel anstødelig karakter, hvis der i øvrigt sker en tilsidesættelse af Aftalen eller hvis FRAME aps har mistanke om eller bevis for at Kunden forbryder sig mod gældende lovgivning i forbindelse med Kundens marketings- og projektaktiviteter af enhver slags.

5.5 Kunden må udelukkende anvende Servicen i forhold til den indgåede Aftale for det deri anførte konkrete projekt.

5.6 Kunden forpligter sig til ikke at videregive oplysninger om FRAME aps og dette selskabs prispolitik til tredjemand.

5.7 Kunden forpligter sig til at skadesløsholde FRAME aps for ethvert krav, tab eller udgift (herunder også rimelige udgifter til advokatbistand) som følge af (a) indsigelser eller krav fra tredjepart ifølge Kundens brug af Servicen eller (b) Kundens brug i øvrigt af Servicen i strid med Aftalen.

5.8 Kunden accepterer, at FRAME aps udsender service- og nyhedsbreve til Kundens oplyste kontaktperson, når indholdet heraf har betydning for Kundens brug af Servicen, fx når der sker opdateringer. Kunden accepterer, at disse service- og nyhedsbreve udsendes indtil aftalens udløb.

5.9 Servicen må alene anvendes af personer, der er direkte ansat af Kunden, eller som Kunden har givet adgang.

6. FRAME aps’ forpligtelser

6.1 FRAME aps opbevarer fortrolige kundeoplysninger på en forsvarlig måde og videregiver ikke disse oplysninger uden skriftlig tilladelse fra Kunden. Som fortrolige kundeoplysninger anses oplysninger, der identificerer Kunden samt oplysninger om kundens projekter, brugere samt samarbejdspartnere.

6.2 Ved webbaseret adgang og brug af Servicen sørger FRAME aps for periodiske backup af uploadede data. Såfremt Kunden ønsker løbende eller regelmæssig backup på konkrete data eller projekter, skal dette aftales særskilt.

6.3 Såfremt Kunden mister egne data på grund af egne forhold, vil FRAME aps hurtigst muligt efter kundens anmodning herom stille den kundeinformation, der findes på sikkerhedskopien, til rådighed. Dette vil blive faktureret særskilt i forhold til den leverede ydelse fra FRAME aps.

6.4 Ved systemnedbrud vil FRAME aps hurtigst muligt påbegynde udbedring af Servicen. FRAME aps kan ikke drages til ansvar for tab, som direkte eller indirekte kan henføres til et systemnedbrud eller anden nedetid hos FRAME aps.

6.5 FRAME aps anerkender, at ikke-offentligt kendte oplysninger og data, som Kunden indføjer eller uploader i Servicen er Kundens eksklusive ejendom. FRAME aps forbeholder sig dog ret til at analysere kundens brug af Servicen med henblik på at forbedre Servicen.

6.6 Kunden kan via Servicen foretage persondatabehandling. I relation til behandling af personoplysninger handler FRAME aps alene efter instruks fra Kunden. FRAME aps påtager sig intet ansvar i relation til Kundens overholdelse af lovgivning om behandling af persondata.

6.7 FRAME aps forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lov, herunder lov om behandling af personoplysninger.

6.8 Ved webbaseret adgang tilbyder FRAME aps datalagring som en del af Servicen under hele aftaleperioden. FRAME aps forbeholder sig ret til at beregne et beløb for hver gang FRAME aps på Kundens opfordring skal levere sikkerhedskopierede data til Kunden.

7. Sikkerhed og drift

7.1 FRAME aps vil bestræbe sig på at stille Servicen til rådighed for Kunden uden fejl og mangler samt med passende sikkerhed og stabilitet. Herunder vil FRAME aps bestræbe sig op, at Frame har en gennemsnitlig oppetid på mindst 98 % inden for normal kontortid (kl. 8.00-16.00, dansk tid) målt over en rullende 12-måneders periode. Endvidere vil FRAME aps søge at udføre servicering og vedligeholdelse af Servicen mellem kl. 20.00 og kl. 06.00. FRAME aps vil endvidere bestræbe sig på at give Kunden forhåndsmeddelelse om planlagte nedetid.

7.2 FRAME aps garanterer imidlertid ikke og kan ikke holdes ansvarlig for:

a) Nogen specifik oppetid;

b)  Servicens sikkerhed i relation til hacker-angreb eller anden uautoriseret adgang til Servicen f.eks. i form af indbrud i de IT-systemer, som Servicen bygger på, idet FRAME aps dog generelt har indrettet Servicen til at modstå hacker-angreb og anden uautoriseret adgang;

c) at Servicen til enhver tid eller på et givent tidspunkt er i drift og tilgængelig for Kunden;

d) at konkrete aktiviteter til enhver tid eller på et givent tidspunkt kan påbegyndes og/eller gennemføres på Servicen;

e) den hastighed Kunden oplever i forbindelse med brug af systemet, idet denne påvirkes af en række forhold, som er uden for FRAME aps’s kontrol.

7.3 FRAME aps kan lukke for adgang til Servicen helt eller delvist af sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige årsager. Hvor det med rimelighed er muligt for FRAME aps, skal der forinden gives kunden et passende varsel.

8. Immaterielle rettigheder

 8.1 FRAME aps har i forholdet til kunden alle rettigheder til Servicen og dets enkelte komponenter, herunder navn, logo, programmering, databaser, kataloger, design, grafik, koncepter og tekster, medmindre der er tale om materiale, der oprindeligt tilhører Kunden. Kunden har dog alle rettigheder til Kundens egne data og filer (inddateringer, tegninger og dokumenter mv.), som Kunden har uploadet i Servicen.

8.2 Kunden må ikke uden skriftlig aftale med FRAME aps anvende materiale, der udgør en del af Servicen og tilhører FRAME aps, til noget andet kommercielt formål.

9. Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning

9.1. FRAME aps garanterer ikke, at Servicen vil være uafbrudt, uden nedetid eller fri for fejl og mangler. Tilsvarende garanterer FRAME aps ikke, at Servicen vil være egnet til Kundens formål. Servicen leveres som den er og forefindes.

9.2 FRAME aps’s ansvar under Aftalen er begrænset til det beløb (eksklusiv moms), som FRAME aps har faktureret Kunden under Aftalen i de forudgående 12 måneder.

9.3 FRAME aps er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for:

a) Indirekte tab eller følgeskader; det gælder eksempelvis tab af data eller programmer, omkostninger i forbindelse med genetablering eller reproduktion af sådanne data eller programmer samt tab af omsætning og forretninger.

b) Tab eller omkostninger, som skyldes brug af Servicen i strid med nærværende Aftale eller vejledninger, som er gjort tilgængelige som en del af Servicen.

10. Force majeure

10.1 Parterne er i intet tilfælde ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af Aftalen ikke er mulig pga. force majeure. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk retspraksis og –teori sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og ildebrand, som ligger uden for parternes rimelige kontrol, og som parterne ikke ved Aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet.

10.2 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den påberåbende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

10.3 Hindrer force majeure en parts opfyldelse af partens væsentlige forpligtelser herunder i mere end tredive (30) kalenderdage, er hver part berettiget til at opsige Aftalen med syv (7) kalenderdages skriftlig varsel.

11. Ændring af forretningsbetingelser

11.1 FRAME aps kan foretage ændringer i disse forretningsbetingelser, ved at fremsende en e-mail om dette til Kunden senest 30 dage før ikrafttrædelse. Sådanne ændringer som er rettidigt varslet, vil automatisk på ikrafttrædelsestidspunktet blive en del af Aftalen, medmindre kunden senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om ændringerne, skriftligt har gjort indsigelse herimod. I så fald træder ændringerne først i kraft ved påbegyndelse af en ny abonnementsperiode, se herunder afsnit 12 om Kundens adgang til opsigelse.

12. Opsigelse og misligholdelse

12.1 Aftalen træder i kraft på startdatoen angivet i Aftalen.

12.2. Hvis der er angivet en aftaleperiode i Aftalen, er Aftalen uopsigelig for begge parter i den angive aftaleperiode. En part kan senest tredive (30) dage før udløbet af aftaleperioden skriftligt opsige aftalen med effekt pr. udløbet af aftaleperioden; i modsat fald forlænges Aftalen for en aftaleperiode af samme længde og med samme opsigelsesadgang i de efterfølgende perioder.

12.3 Hvis der ikke er angivet en aftaleperiode i Aftalen, kan Aftalen opsiges af hver part med tredive (30) dages forudgående skriftlig varsel til udgangen af en kalendermåned.

12.4 Kunden er bekendt med, at alle brugere på nær administrator automatisk slettes og skal geninviteres, hvis der nedgraderes til Frame Concepts.

12.5  Aftalen kan ophæves straks, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden part. Eksempler på væsentlig misligholdelse er tilfælde, hvor:

a) Kunden bruger Servicen i strid med dets formål;

b) Kunden forsøger at foretage reverse engineering eller på anden måde udfinde FRAME aps’s forretningshemmeligheder;

c) Kunden kopierer navn, indhold eller andet fra webstedet til uvedkommende brug;

d) Kundens manglende betaling for Servicen trods 1. rykker.

e) I tilfælde af ophævelse på grund af Kundens væsentlige misligholdelse sker der ikke refusion af eventuelle forudbetalte beløb. Ved ophævelse på grund af FRAME aps’s væsentlige misligholdelse, eller hvis Aftalen opsiges af FRAME aps, vil der ske refusion af eventuelle forudbetalinger.

12.6 Såfremt kunden ønsker at reklamere over en mangel ved det leverede, skal dette gøres uden ugrundet ophold og senest 10 dage efter levering.

12.7 I forbindelse med Aftalens ophør og i tres (60) kalenderdage derefter, er FRAME aps forpligtet til efter skriftlig påkrav fra Kunden og imod betaling af rimelige omkostninger herved at udlevere en kopi af Kundens særlige data og oplysninger, som Kunden har indføjet i Servicen. Efter den nævnte periode er FRAME aps berettiget til at slette sådanne oplysninger eller data.

12.8 Følgende afsnit i disse forretningsbetingelser overlever Aftalens ophør, uanset årsag: 1.0, 4.6, 5.1, 5.2, 5.7, 8, 9 og 13.

13. Værneting og lovvalg

13.1 Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret. Værneting skal være Københavns Byret (som første instans).