Flere visioner i praksis

Frederik Bæredygtig projektledelse Skriv en kommentar

BDB-Metoden er udvalgt som et af byggebran­chens 11 bedste eksemp­ler på innova­tion i byggeriets prak­ti­ske hver­dag. Og den 22. september var BDB-Metodens adm. direktør, Jesper Ring, så indbudt til at holde oplæg som en af “byggeriets helte”, i Dome of Visions i Aarhus. Hent publi­ka­tio­nen ‘Visioner i praksis’ med 11 cases fra byggeriet hér.

Første hold af bæredygtighedsledere — ny GBC-uddannelse

Frederik Bæredygtig projektledelse Skriv en kommentar

De første otte kur­si­ster har net­op gen­nem­ført basis­ud­dan­nel­sen i bære­dyg­tig­heds­le­del­se. En helt ny uddan­nel­se for byg­ge­bran­chen, som Gre­en Buil­ding Coun­cil i Dan­mark har udvik­let i sam­ar­bej­de med BDB-Metoden. BDB-Metoden er kur­sus­le­der på uddan­nel­sen og under­vi­ser de nye bære­dyg­tig­heds­le­de­re. Det er BDB-Metodens besty­rel­ses­for­mand, Asger Juul, længst til høj­re:

Ny publikation: Visioner i praksis

Frederik Bæredygtig projektledelse Skriv en kommentar

BDB-Metoden er udvalgt som et af bran­chens 11 bedste eksemp­ler på innova­tion i byg­ge­ri­ets prak­ti­ske hver­dag. BDB-Metoden er en aktiv spil­ler i bran­che­i­ni­ti­a­ti­vet Visio­ner i prak­sis. I publi­ka­tio­nen ’Visio­ner i prak­sis’, der net­op er udkom­met, præ­sen­te­res BDB-Metoden som et kon­kret red­skab til design, ledel­se og doku­men­ta­tion af bære­dyg­tigt byg­ge­ri. Hent publi­ka­tio­nen med de 11 cases hér. ”Vi vil­le med BDB-metoden ska­be en løs­ning, der kun­ne gøre bære­dyg­tig­hed for­stå­e­ligt hele vejen fra design til imple­men­te­ring og drift,” siger BDB-Metodens adm. direk­tør, …

BDB-Metoden på Building Green 2016

Frederik Bæredygtig projektledelse Skriv en kommentar

BDB-Metoden var på Buil­ding Green-messen i Køben­havn, hvor adm. direk­tør Jes­per Ring pit­che­de BDB-Metoden som en bære­dyg­tig for­ret­nings­idé over for et skar­pt panel fra byg­ge­bran­chen og et hav af mes­se­pu­bli­kum­mer. Jes­per for­tal­te om den skep­sis, som sta­dig fin­des i bran­chen over for bære­dyg­tig­hed – og om BDB-Metoden som et sam­let værk­tøj til at over­kom­me skep­sis­sen: bl.a. ved at vi gør bære­dyg­tig­hed kon­kret og mål­bart for byg­her­ren. Og Jes­per for­tal­te om, hvor­dan vi er med til at udvik­le en uddan­nel­se i …