Ny publikation: Visioner i praksis

Frame Bæredygtig projektledelse Skriv en kommentar

BDB-Metoden er udvalgt som et af bran­chens 11 bedste eksemp­ler på innova­tion i byg­ge­ri­ets prak­ti­ske hver­dag.

BDB-Metoden er en aktiv spil­ler i bran­che­i­ni­ti­a­ti­vet Visio­ner i prak­sis. I publi­ka­tio­nen ’Visio­ner i prak­sis’, der net­op er udkom­met, præ­sen­te­res BDB-Metoden som et kon­kret red­skab til design, ledel­se og doku­men­ta­tion af bære­dyg­tigt byg­ge­ri.

Hent publi­ka­tio­nen med de 11 cases hér.

”Vi vil­le med BDB-metoden ska­be en løs­ning, der kun­ne gøre bære­dyg­tig­hed for­stå­e­ligt hele vejen fra design til imple­men­te­ring og drift,” siger BDB-Metodens adm. direk­tør, Jes­per Ring, i casen.

Ini­ti­a­ti­vet Visio­ner i prak­sis hen­ven­der sig til alle, der inter­es­se­rer sig for innova­tion i byg­ge­ri­et. Det er støt­tet af Grun­de­jer­nes Inve­ste­rings­fond – hent publi­ka­tio­nen hér.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *