BDB-Metoden på Building Green 2016

Frame Bæredygtig projektledelse Skriv en kommentar

BDB-Metoden var på Buil­ding Green-messen i Køben­havn, hvor adm. direk­tør Jes­per Ring pit­che­de BDB-Metoden som en bære­dyg­tig for­ret­nings­idé over for et skar­pt panel fra byg­ge­bran­chen og et hav af mes­se­pu­bli­kum­mer.

Jes­per for­tal­te om den skep­sis, som sta­dig fin­des i bran­chen over for bære­dyg­tig­hed – og om BDB-Metoden som et sam­let værk­tøj til at over­kom­me skep­sis­sen: bl.a. ved at vi gør bære­dyg­tig­hed kon­kret og mål­bart for byg­her­ren. Og Jes­per for­tal­te om, hvor­dan vi er med til at udvik­le en uddan­nel­se i bære­dyg­tig­heds­le­del­se sam­men med bran­chen selv, bl.a. Gre­en Buil­ding Coun­cil og DANSKE ARK.

Pane­let var meget impo­ne­ret over BDB-Metoden – det bestod af Len­nie Clau­sen, Pro­gram­chef hos Real­da­nia, Lone Fei­fer, Pro­gram­me director hos Velux, Søren Fae­bo Lar­sen fra Altan.dk, Tor­ben Klit­gaard fra BLOXHUB og Vibe­ke Gru­pe Lar­sen, Seni­or bære­dyg­tig­heds­chef hos NCC Buil­ding i Dan­mark.

Og pane­let aner­kend­te beho­vet for et system, der var i stand til at hånd­te­re alle bran­chens stan­dar­der.

BDB-Metoden var blandt de spe­ci­elt invi­te­re­de til at præ­sen­te­re en bære­dyg­tig for­ret­nings­idé fra sce­nen, og der blev pit­chet vin­du­er, co-labs og mere vind på cykel­stien. Men når alt kom til alt, var der enig­hed om, at det er nu, vi skal have bære­dyg­tig­he­den ud over ram­pen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *